Book.hu - A legjobb könyvek egy helyen
Fenntartható energia - Mellébeszélés nélkül

Fenntartható energia - Mellébeszélés nélkül

David Mackay
5 865 forint
15% kedvezmény 6 900 helyett
Szállítás: 2-5 munkanap
Futárszolgálattal
799 Ft 4999 Ft-ig
599 Ft 9999 Ft-ig
0 Ft 10.000 Ft felett
Pick Pack Pont
390 Ft 4999 Ft-ig
290 Ft 9999 Ft-ig
0 Ft 10.000 Ft felett
Líra üzletben
0 Ft ártól függetlenül
Füg­günk a fosszi­lis tü­ze­lő­anya­gok­tól, már­pe­dig ez a hely­zet nem fenn­tart­ha­tó. A fej­lett világ 80 szá­za­lék­ban (Nagy-Bri­tan­nia 90 szá­za­lék­ban) fosszi­lis tü­ze­lő­anya­gok­ból fe­de­zi ener­gia­szük­ség­le­tét. Ez az ál­la­pot három ok miatt is fenn­tart­ha­tat­lan. Elő­ször is, a könnyen ki­ter­mel­he­tő fosszi­lis tü­ze­lő­anyag-kész­le­tek egy­szer csak ki­me­rül­nek, ezért végső soron min­den­kép­pen va­la­mi­lyen más for­rás­ból kell majd ener­gia­szük­ség­le­tün­ket fe­dez­ni. Más­részt, a fosszi­lis tü­ze­lő­anya­gok el­ége­té­se mér­he­tő és min­den va­ló­szí­nű­ség sze­rint ve­sze­del­mes ha­tást gya­ko­rol az ég­haj­lat­ra. El akar­juk ke­rül­ni a ve­szé­lyes mér­té­kű ég­haj­lat­vál­to­zást, ami arra kell kész­tes­sen ben­nün­ket, hogy azon­nal hagy­junk fel a fosszi­lis tü­ze­lő­anya­gok hasz­ná­la­tá­val. Har­mad­sor­ban, még ha nem is tö­rő­dünk az ég­haj­lat­vál­to­zás­sal, akkor is bölcs lé­pés­nek tűnne Nagy-Bri­tan­nia fosszi­lis tü­ze­lő­anyag-fel­hasz­ná­lá­sá­nak drasz­ti­kus vissza­fo­gá­sa, ha meg akar­juk őriz­ni ener­gia­biz­ton­sá­gun­kat. Más­kü­lön­ben az Észa­ki-ten­ger kő­olaj- és föld­gáz­le­lő­he­lye­i­nek gyors ütemű ki­ter­me­lé­se ha­ma­ro­san elő­idéz­he­ti azt a hely­ze­tet, hogy a fosszi­lis tü­ze­lő­anya­gok­tól függő Nagy-Bri­tan­nia rá­szo­rul a "meg­bíz­ha­tat­lan kül­föl­di part­ne­rek­től tör­té­nő im­port­ra. (Re­mé­lem értik, mire gon­do­lok.) De vajon mi­ként szün­tet­het­jük meg a fosszi­lis tü­ze­lő­anya­gok­tól való füg­gő­sé­gün­ket? "Ez a fi­gye­lem­re méltó könyv rend­kí­vül vi­lá­go­san és tár­gyi­la­go­san mu­tat­ja be azo­kat az ala­csony szén­di­oxid-ki­bo­csá­tás­sal járó meg­ol­dá­so­kat, ame­lyek már ma is a ren­del­ke­zé­sünk­re áll­nak." Sir David King, a Royal So­ci­ety tagja az Egye­sült Ki­rály­ság kor­má­nya tu­do­má­nyos fő­ta­nács­adó­ja (2000-2008) "Ezt a köny­vet min­den­ki­nek el kel­le­ne ol­vas­nia, aki­nek be­fo­lyá­sa van az ener­gia­po­li­ti­ka ala­kí­tá­sá­ra, dol­goz­zék akár a kor­mány­nak, akár az üz­le­ti élet­ben vagy civil szer­ve­ze­tek­nél." Tony Ju­ni­per a "Fri­ends of the Earth" ko­ráb­bi ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja "Végre egy olyan köny­vet ve­he­tünk kézbe, ame­lyik rend­kí­vül ol­vas­má­nyos és él­ve­ze­tes stí­lus­ban tárja fel a valós té­nye­ket a fenn­tart­ha­tó ener­gia­for­rá­sok­kal kap­cso­lat­ban." Ro­bert San­som az EDF Energy stra­té­gi­ai és fenn­tart­ha­tó fej­lő­dé­si igaz­ga­tó­ja
Nobel-díjas magyarok
Bödők Zsigmond
15% kedvezmény
2 900 helyett:
2 465 forint

A digitális fotós könyv 1.
15% kedvezmény
4 410 helyett:
3 748 forint

Nők, délutáni fényben - Klimaxkönyv
0% kedvezmény
1 445 helyett:
1 445 forint

Beszélgetések nem csak jogról
20% kedvezmény
500 helyett:
400 forint

Hétköznapi élet a római császárok korában - Mindennapi történelem
20% kedvezmény
5 990 helyett:
4 792 forint

Mi történik velem? fiúknak
15% kedvezmény
800 helyett:
680 forint

Matematika
Gerőcs-Vancsó Szerk.
10% kedvezmény
7 250 helyett:
6 525 forint

Csönd és közelség - Pilinszky jános füveskönyve
15% kedvezmény
1 990 helyett:
1 691 forint

a kosár tartalma:
A kosár üres
Ajándéktippek
További ajánlataink
Értesüljön az akcióinkról

Iratkozzon fel, hogy elsőként értesüljön a legnagyobb kedvezményekről, az aktualitásokról és a könyvvilág legfrissebb eseményeiről.