Book.hu - A legjobb könyvek egy helyen
A google modella menedzsment forradalma

A google modella menedzsment forradalma

Bernard Girard
2 975 forint
15% kedvezmény 3 500 helyett
Szállítás: 2-6 munkanap
Futárszolgálattal
1199 Ft 4999 Ft-ig
899 Ft 9999 Ft-ig
0 Ft 10.000 Ft felett
Pick Pack Pont
1099 Ft 4999 Ft-ig
799 Ft 9999 Ft-ig
0 Ft 10.000 Ft felett
Líra üzletben
0 Ft ártól függetlenül
Stan­ford­ból jöt­tek, mes­ter­sé­gük cí­me­re ma­te­ma­ti­kus, in­for­ma­ti­kus. Ser­gey Brin és Larry Page per­sze Ka­li­for­ni­á­ban ma­radt, és céget ala­pí­tott egy al­go­rit­mus­ra. Az al­go­rit­must Lar­ry­ról Page Rank­nek ne­vez­ték el (és az in­ter­ne­tes ol­da­lak rang­ját je­len­ti), a céget pedig Go­og­le-nak, ami egy jó nagy szám neve, azé, amely­ben az 1 után 100 nulla áll. Hogy nem­csak a nagy­mennyi­sé­gű adat­ban való ke­re­sést ol­dot­ták meg ha­té­ko­nyan, hogy in­no­va­tív meg­ol­dá­sa­ik­nak még mi ma­gyar egy­sze­rű in­ter­ne­te­zők is fo­lya­ma­tos ha­szon­él­ve­zői va­gyunk, az rend­ben van, de a pénz­ke­re­sés is nagy­lép­ték­ben si­ke­rült nekik. Ám erről in­kább plety­kák, mint­sem kor­rekt elem­zé­sek szól­nak. A Go­og­le vál­la­lat­ve­ze­té­si gya­kor­la­tát ez a könyv a vi­lá­gon el­ső­ként tárja fel. Ha­tá­sát mi sem bi­zo­nyít­ja job­ban, mint hogy az ame­ri­kai ki­adást az Ama­zon ol­va­sói egy­ön­te­tű­en csil­la­gos ötös­re ér­té­kel­ték. Össze­fog­la­lót ka­punk azok­ról a szo­kat­lan, for­ra­dal­mi­an újnak te­kint­he­tő as­pek­tu­sok­ról, ahogy a céget ala­pí­tot­ták, ahogy a gyors vál­la­lat­fej­lő­dést ke­zel­ték és ke­ze­lik, ahogy a pénz­ügyi vál­ság­ra re­a­gál­tak. Új tí­pu­sú mun­ka­szer­ve­zés, új mun­ka­erő-to­bor­zás, új mar­ke­ting­esz­kö­zök az alap­jai az új tech­no­ló­gi­á­nak, amely­ben a kö­zön­ség, az in­ter­ne­te­zők kri­ti­ká­ja, a nyi­tott­ság és az ön­kont­roll egy­képp sze­re­pet ját­szik. A 20. szá­zad vál­la­lat­ve­ze­té­si min­tá­ját a Ford T-mo­dell­jé­nek fu­tó­sza­la­gon való gyár­tá­sa for­ra­dal­ma­sí­tot­ta. A 21. szá­zad élet­ké­pes vál­la­la­ta­i­nak pedig nem árt ala­po­san szem­ügy­re venni a Go­og­le-mo­dellt. A szer­ző a könyv má­so­dik ki­adá­sát je­len­tős mér­ték­ben ak­tu­a­li­zál­ta, te­kin­tet­tel arra, hogy a piac gyor­san vál­to­zik, hogy olyan új sze­rep­lők je­len­tek meg, mint a Fa­ce­book, és hogy maga a Go­og­le is erő­tel­je­sen re­a­gál min­den új­don­ság­ra. A köny­vet egy olyan fo­gal­mi rend­szer is gaz­da­gít­ja, amely a Go­og­le ikon­ná vált 12 vál­la­lat­ve­ze­té­si mód­sze­rén ala­pul, és amely min­den tí­pu­sú gaz­da­sá­gi tár­su­lat­nál al­kal­maz­ha­tó. Ber­nard Gi­rard vál­la­lat­ve­ze­té­si ta­nács­adó, rá­dió­kom­men­tá­tor és szak­elő­adó. Több köny­vet írt a me­nedzs­ment­ről, tör­té­ne­té­ről (His­to­ire des thé­ori­es du ma­nag­ement en France) és vál­la­la­ton be­lü­li mű­köd­te­té­sé­ről (Des jour­na­ux plein les mains, his­to­ire des NMPP; Votre ent­rep­ri­se es pas­sée aux 35 he­u­res, et ma­in­ten­ant?), szá­mos cik­ket pub­li­kált a szer­ve­zés­ről, a mun­ka­szer­ző­dés­ről és a vál­la­la­ti tel­je­sít­mény­re gya­ko­rolt ha­tá­suk­ról. Mint­hogy meg­győ­ző­dé­se, hogy a szer­ve­ze­ti vál­to­zá­sok a jö­vő­ben csak az in­for­ma­ti­ka révén va­ló­sít­ha­tók meg, több mint húsz éve fi­gyel­mes, egy­ben kri­ti­kus meg­fi­gye­lő­je az új tech­no­ló­gi­ák­nak. Egyi­ke volt azok­nak, akik már a nyolc­va­nas évek ele­jén két­ség­be von­ták az új tech­no­ló­gi­ák­ról szóló egy­ér­tel­mű­en op­ti­mis­ta be­szé­det (fi­gyel­me­ze­tő írása: "Et si la pro­duc­ti­vi­té n'était pas au ren­dez-vo­us?", (Afcet, 1982). Több ta­nul­mányt írt az em­be­ri erő­for­rá­sok ke­ze­lé­sé­re és a vál­la­lat mo­der­ni­zá­lá­sá­ra szol­gá­ló szoft­ve­rek­ről, fran­cia nyelv­te­rü­le­ten ő vé­gez­te az első ki­ter­jedt vizs­gá­la­tot az in­ter­net­ről (CAPA, 1995). Eb­bé­li mi­nő­sé­ge­i­ben elem­zi 2000 óta a Go­og­le vál­la­la­tot min­den le­het­sé­ges szem­pont­ból, ami teszi le­he­tő­vé szá­má­ra, hogy meg­fejt­se egy olyan vál­la­lat mű­kö­dé­sét szer­ve­zé­si és ve­ze­té­si szem­pont­ból, amely­nek si­ke­rét az hozta meg, hogy egye­sí­te­ni tudta a tech­no­ló­gi­ai és szer­ve­ze­ti elő­nyö­ket.
Sikerkovácsok
Hoványi Gábor
15% kedvezmény
3 950 helyett:
3 357 forint

Üzleti fogalomtár
Chikán Attila-Wimmer Ágnes
15% kedvezmény
3 950 helyett:
3 357 forint

Tévedésből bankár - Wall street: az elveszett illúzió
15% kedvezmény
3 450 helyett:
2 932 forint

Közgazdaságtan hús-vér embereknek
15% kedvezmény
2 280 helyett:
1 938 forint

Gondolkodj fordítva!
20% kedvezmény
2 490 helyett:
1 992 forint

Pénzről nőknek - Beszélgetések a nők anyagi és lelki felemelkedéséről -___
15% kedvezmény
2 790 helyett:
2 371 forint

Férfi minden esetben - Gyakorlati útmutató hétköznapi helyzetekhez
15% kedvezmény
3 500 helyett:
2 975 forint

Cafeteria barkácskészlet
15% kedvezmény
2 380 helyett:
2 023 forint

a kosár tartalma:
A kosár üres
Ajándéktippek
További ajánlataink
Kövesse velünk a szerzők születésnapját
Értesüljön az akcióinkról

Iratkozzon fel, hogy elsőként értesüljön a legnagyobb kedvezményekről, az aktualitásokról és a könyvvilág legfrissebb eseményeiről.